首页
留学捷克
学成回国
为国服务
魅力中文
来华留学
教育交流
旅捷学联


对外接待时间
周二、周四 9:00-12:00,14:00-17:00(使馆公布的节假日期间,不对外办公)

教育组联系方式:
Mr. ZHAO Changtao
Head of Education Office
Embassy of the people's Republic of China in the Czech Republic
Pelléova 18, 160 00 Praha 6

Tel: 00420 233 028 869
Fax: 00420 233 028 868
E-mail:[email protected]

Stipendium ke studiu v ?ínské lidové republice v akademickém roce 2016/2017

2016-02-20

 V návaznosti na náv?těvu místop?edsedkyně Státní rady ?LR paní Liu Yandong v Praze v ?ervnu 2015 nabízí ?ínská vláda v rámci iniciativy 16+1 ?eskym zájemc?m 60 stipendijních míst ke studiu bakalá?skych, magisterskych i doktorskych studijních program? v ?LR po?ínaje akademickym rokem 2016/2017, jako? i ke studijním ?i vyzkumnym stá?ím v ?LR v délce jednoho a? dvou semestr? v akademickém roce 2016/2017.  

?ínská strana stipendist?m v rámci tzv. Full Scholarship poskytne zdarma vyuku, základní u?ebnice, ubytování v univerzitním kampusu, měsí?ní kapesné, jednorázovou finan?ní podporu na po?áte?ní vydaje po p?íjezdu, ambulantní léka?skou pé?i a zdravotní poji?tění a jednu meziměstskou jízdenku na dopravu v ?LR. Ve?keré dal?í nezbytné náklady, zejména na mezinárodní dopravu do místa pobytu a zpět, si stipendisté hradí sami (M?MT tyto náklady neproplácí).

Podrobné informace o podmínkách této stipendijní nabídky jsou k dispozici na stránkách China Scholarship Council (viz ní?e). Na těchto stránkách je k dispozici té? seznam vysokych ?kol v ?íně, které p?ijímají zahrani?ní studenty. 

//www.csc.edu.cn/Laihua

//www.campuschina.org/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3157

Podmínky pro ?adatele:

?adatelé musejí byt ob?any ?eské republiky. Podmínkou je také dobry zdravotní stav.

Vzdělání a věkovy limit: 

 • ? ?adatelé o ?undergraduate program“ musejí mít maturitu (maturitní vysvěd?ení) a musejí byt mlad?í 25 let.
 • ? ?adatelé o ?master′s program“ musejí mít bakalá?sky titul a musejí byt mlad?í 35 let.
 • ? ?adatelé o ?doctoral program“ musejí mít magistersky titul a musejí byt mlad?í 40 let.
 • ? ?adatelé o ?general scholar program“ musejí mít ukon?ené alespoň dva roky vysoko?kolskych studií (v bakalá?ském studiu) a musejí byt ve věku do 45 let. 
 • ? ?adatelé o ?senior scholar program“ musejí mít nejméně magistersky titul a musejí byt ve věku do 50 let.

Seznam po?adovanych dokument?:

1. vyplněny formulá? "Návrh na vyslání / ?ádost o p?iznání stipendia" 

2. ?ivotopis v AJ (musí byt podepsany)

3. potvrzení o sou?asném studiu v AJ (tyká se pouze uchaze??, kte?í jsou studenty vysoké ?koly)

4. notá?sky ově?enou kopii diplomu/dokladu o nejvy??ím dosa?eném vzdělání (maturitní vysvěd?ení/diplom)

5. originál nebo notá?sky ově?enou kopii vypisu zkou?ek (Academic Transcript) s razítkem fakulty a podpisem zodpovědné osoby 

6. stru?ny studijní ?i vyzkumny plán v angli?tině nebo v ?ín?tině (max. 1 strana A4, musí byt podepsany)

7. dva doporu?ující dopisy v angli?tině nebo v ?ín?tině na hlavi?kovém papíru s podpisem osoby, která doporu?ující dopis vystavila (v p?ípadě ?adatel? o ?graduate

program“ a ?senior scholar program“ jsou vy?adovány dopisy podepsané vysoko?kolskym pedagogem)

8. CD s vlastními pracemi (tyká se pouze student? umění, více informací viz ní?e)

9. vyplněny formulá? o zdravotní prohlídce ?Foreigner Physical Examination Form“

(pouze pro pobyty v ?LR del?í ne? 6 měsíc?, více informací viz ní?e)

10. akcepta?ní dopis z p?ijímající univerzity v ?LR (viz ní?e)

11. ově?enou kopii platného HSK certifikátu (pouze pro dr?itele certifikátu)

Na nekompletní p?ihlá?ky nebude brán z?etel.

Ve?keré originální dokumenty vyhotovené v jiném ne? ?ínském ?i anglickém jazyce musejí byt opat?eny soudním p?ekladem do ?ín?tiny ?i angli?tiny. ?ádné z p?edkládanych dokument? nebudou uchaze??m vráceny. 

Dokumenty musí byt vyti?těny jednostranně.

V?echny dokumenty prosím 2x okopírujte (rovně? jednostranně) a vytvo?te 1 slo?ku s originální dokumentací a 2 slo?ky s kopiemi po?adované dokumentace. Dokumenty vlo?te jednotlivě ve fóliích (prospektovych obalech) do rychlovaza?? ve vy?e uvedeném po?adí a ne?íslujte. 

Kompletní dokumentaci ve 3 rychlovaza?ích prosím za?lete nejpozději do 12. února 2016 na ní?e uvedenou po?tovní adresu. Na obálku napi?te ?Stipendia ?LR“.

Mgr. Veronika Peterová

Ministerstvo ?kolství, mláde?e a tělovychovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1 

Doporu?ení k po?adované dokumentaci:

Academic Transcript:

Odevzdávají v?ichni studenti. Studenti, kte?í jsou momentálně v ?LR, p?ilo?í také vysledky zkou?ek vykonanych v ?LR.

Uchaze?i, kte?í ji? nejsou studenty vysoké ?koly, p?edlo?í dodatek k vysoko?kolskému diplomu obsahující kompletní seznam vykonanych zkou?ek. 

CD s vlastními pracemi:

Uchaze?i o studium hudby p?edlo?í CD se svymi vlastními hudebními díly. 

Uchaze?i o studium umění p?edlo?í CD se svymi vlastními díly obsahující – 2 kresby (sketch), 2 malby (colour painting) a 2 jiná díla.

Získání akcepta?ního dopisu z p?ijímající univerzity v ?LR není podmínkou, bude v?ak zohledněno p?i vyběrovém ?ízení. P?ijímají se pouze akcepta?ní dopisy vystavené p?íslu?nymi útvary ?ínskych univerzit (admissions departments), nikoliv dopisy vystavené ?kolitelem ?i profesorem.

V p?ípadě, ?e nebude mo?né získat dopis p?ed odevzdáním dokumentace, m??ete dopis zaslat dodate?ně po termínu, dle domluvy.

Formulá? o zdravotní prohlídce: 

Fotografie ?adatele musí byt ?áste?ně p?ekryta razítkem léka?e.  

K p?ihlá?ce ?adatelé p?ilo?í zatím pouhou kopii vyplněného zdravotního formulá?e (bez vysledk? krevních test?) opat?ené fotografií ?adatele a podpisem a razítkem léka?e ?adatele. V?echny kolonky musejí byt vyplněné!

Originální formulá? si ?adatelé nechají u sebe pro pozděj?í doplnění vysledk? krevních test? (ty nesmějí byt star?í ne? 6 měsíc? v den nástupu ke studijnímu pobytu). Více informací také na webovych stránkách:

//www.campuschina.org/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3157

Postup po odevzdání po?adované dokumentace:

V p?ípadě pot?eby budou ?adatelé pozváni k pohovor?m v rámci vyběrového ?ízení, které by se uskute?nilo v Praze za ú?asti zástupc? M?MT a zástupc? Velvyslanectví ?LR pravděpodobně v druhé polovině února 2016 (bude up?esněno).

Vybraní uchaze?i budou následně vyzváni k vyplnění online p?ihlá?ky a bude jim sdělen ?íselny kód (Agency Number), ktery je bude opravňovat k tomu, aby se o stipendium mohli ucházet. 

浏览次数: 】【打印】【关闭
福建22选5玩法
Copyright Education office of the Embassy of the People’s Republic of China, All Rights Reserves
E- mail to
[email protected] with questions or comments about this web site.
 • 两位幼童被瓜子花生卡喉 十堰市人民医院多学科协作成功取出 2019-04-17
 • E3 2018:玩家期待已久的《上古卷轴6》正式公布 2019-04-14
 • 杭州微众电子商务有限公司获第十二届人民企业社会责任奖年度扶贫奖 2019-04-07
 • 这是很容易检验的!家庭是按需分配的,也是各尽所能的。笑博士在家中,除按需分配外,还有什么是需要从家中按劳分配的,跟大家讲讲如何? 2019-04-07
 • 三亚今年确保新改造危房200户 9月25日前竣工验收 2019-03-31
 • 是什么时候颠覆了“文艺应当为千千万万劳动人民服务”这一社会主义文艺路线的?!那一股“伤痕潮”功不可灭,可惜的是“旧伤痕”已经烟灭,取代其的是“挖根潮”。留给工农 2019-03-31
 • 刚果大猩猩超黏人 赖饲养员身上要背背 2019-03-30
 • 河北:举报环境违法行为最高可奖励5万元 2019-03-30
 • 海南停止执行装修提取住房公积金政策 2019-03-13
 • 海外版开放谈:开放促内陆高质量发展 2019-03-13
 • 专业技术资格考试合格证可网上领 2018-08-14
 • 3秒过闸!白云机场2号航站楼坐大巴可“刷脸”检票 2018-08-14
 • 岚山区拨付595 万元补助农村危房改造 2018-08-12
 • 网络零售市场稳健发展 “未来零售”成增长诱因 2018-07-31
 • 498| 882| 792| 886| 97| 794| 390| 288| 999| 863|